RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

REGULAMIN

Kliknij w ten link aby zapoznać sie z Regulaminem działania systemu

DANE WĘDKARZA

WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY MAŁOLETNIEGO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

ZEZWOLENIE

Jestem członkiem PZW i opłaciłem składkę członkowską PZW na rok 2024 w moim Kole, lub zamierzam teraz opłacić składkę członkowską online wyłącznie w Kole PZW do którego należałem w 2023 r. ( należy wybrać z listy ). W przypadku braku przynależności członkowskiej do PZW w 2023 r. składkę członkowską należy wnieść łącznie z wpisowym. Zezwolenie bez odpowiedniej składki członkowskiej będzie traktowane jako nieważne. Składka uczestnika - upoważnia do amatorskiego połowu ryb bez prawa ich zatrzymywania ( każdą rybę po złowieniu należy niezwłocznie wypuścić do wody ). W przypadku zabierania ryb z łowiska członek uczestnik musi uiścić składkę normalną.
Nie jestem członkiem PZW, lub nie opłaciłem jeszcze składki członkowskiej PZW na rok 2024
Wędkarze Okręgu PZW Kraków mają prawo korzystania ze zniżek w zakupie zezwoleń wyłącznie po wniesieniu w macierzystym Okręgu rocznej okręgowej składki na zagospodarowanie i ochronę wód na rok 2024

ZAKUP DODATKOWO

RAZEM DO ZAPŁATY

0.00 zł
REGULAMIN
REGULAMIN SPRZEDAŻY E-ZEZWOLEŃ NA AMATORSKI POŁÓW RYB PROWADZONEJ PRZEZ OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KRAKOWIE
 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Zawarcie umowy (Wykup e-zezwolenia)
 4. Postanowienia końcowe
  1. DEFINICJE
  1. Regulamin - dokument udostępniony przed zawarciem umowy sprzedaży zezwolenia Kupującemu i określający warunki sprzedaży e-zezwoleń na amatorski połów ryb przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość,
  2. Sprzedający - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie z siedzibą w Krakowie, UL.BULWAROWA 43, 31-751 KRAKÓW wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000093289, NIP: 6781215714, REGON 35096321000000, (Dalej w regulaminie zwany również PZW),
  3. Kupujący- osoba fizyczna dokonująca zakupu zezwolenia na amatorski połów ryb na terenie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie, spełniająca wymogi regulaminu amatorskiego połowu ryb na terenie podległym PZW oraz ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1476) (Kupujący zwany jest również w dalszej części regulaminu Użytkownikiem),
  4. Serwis Zezwolenia Wędkarskie/E-zezwolenia - serwis internetowy dostępny pod adresem https://ezezwolenie.pzwkrakow.pl prowadzony przez PZW, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonać zakupu zezwoleń na amatorski połów ryb w postaci elektronicznej (Dalej: E-Zezwolenie),
  5. Transakcja- umowa sprzedaży zezwolenia na amatorski połów ryb zawierana pomiędzy PZW a Kupującym za pośrednictwem serwisu bez konieczności zakładania konta użytkownika przez Kupującego,
  6. Płatność- spełnienie przez Kupującego na rzecz Sprzedającego świadczenia pieniężnego należnego za e- zezwolenie za pośrednictwem systemu płatności on-line,
  7. E-Zezwolenie - dokument wydany w postaci elektronicznej w ramach serwisu E-Zezwolenia przez PZW jako uprawnionego do rybactwa w obwodach rybackich oraz wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Krakowie określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tych wodach, uwzględniającej w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. (Podstawę prawną wydania E-Zezwolenia stanowi art. 7 ust. 2a ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1476).
  2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Warunkiem zakupu E-zezwolenia na amatorski połów ryb jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień a nadto potwierdzenie zapoznania się z Warunki amatorskiego połowu ryb na rok 2024.
  2. Zgodnie z Uchwałą nr 6/IX/2018 ZG PZW z dnia 21 września 2018 roku składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.
  3. Warunkiem zakupu e-zezwolenia jest spełnienie następujących wymagać technicznych dla sprzętu informatycznego:
   • dostęp do sieci Internet,
   • zainstalowana w systemie przeglądarka internetowa
  4. W sprzedaży są następujące rodzaje zezwoleń: jednodniowe, trzydniowe, 7-dniowe, 30-dniowe oraz całoroczne dla wędkarzy zrzeszonych w PZW i wędkarzy niezrzeszonych.
  5. Zakupione i wydrukowane zezwolenie jest ważne dla:
   • członków PZW wraz z kartą wędkarską i legitymacją członkowską
   • dla osób niezrzeszonych(obywateli polskich) nie będących członkami PZW wraz z karta wędkarską,
   • dla cudzoziemców z dokumentem tożsamości - bez konieczności posiadania karty wędkarskiej
  3. ZAWARCIE UMOWY (WYKUP E-ZEZWOLENIA)
  1. E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line:
   • płatności on-line umożliwia szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi,
   • opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-lnie nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji.
  2. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU .
  3. W ramach systemu PayU obsługiwane są dwa rodzaje płatności:
   • moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych,
   • moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (Protected Payment), obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
  4. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności lub w późniejszym terminie np. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.
  5. Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany Kupujący po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [ Sprawdź płatność ].
  6. Jeśli płatność została potwierdzona na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym pod którym dostępny jest obraz e-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować.
  7. Kupujący wyraża zgodę aby po kliknięciu w przycisk DALEJ-PŁATNOŚĆ ONLINE oraz po dokonaniu płatności dostarczono mu E-zezwolenie w sposób wskazany w ust. 6 powyżej. Kupujący przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że po dostarczeniu mu E-zezwolenia w sposób wskazany w ust. 6 powyżej utraci prawo odstąpienia od umowy.
  8. Otrzymana przez Kupującego w wiadomość e-mail z adresem internetowym pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży E-zezwolenia.
  4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Dane osobowe przekazane przez Kupującego w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu e-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia.
  2. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu E-Zezwolenia reguluje polityka prywatności dostępna pod adresem www https://ezezwolenie.pzwkrakow.pl w sekcji RODO oraz w siedzibie Okręgu: UL.BULWAROWA 43, 31-751 KRAKÓW [podstawa prawna rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1.), (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)]
  3. Podanie przez Kupującego danych osobowych następuje dobrowolnie, jednak stanowi ono warunek konieczny realizacji transakcji w ramach serwisu E -Zezwolenia. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia Transakcji
  4. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu zezwolenia elektronicznego, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie e-zezwolenia. Dane osobowe przekazane w formularzu umieszczone są na wydruku zezwolenia elektronicznego. W przypadku błędu dane osobowe użytkownika mogą być poprawione jedynie po osobistym kontakcie w Biurze Okręgu PZW w Krakowie.
  5. Brak jest możliwości zmiany daty połowu na wykupionym e-zezwoleniu, albo rezygnacji z wykupionego zezwolenia (art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta).
  6. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze Okręgu PZW w Krakowie adres UL.BULWAROWA 43, 31-751 KRAKÓW lub pod numerem telefonu : +48 12 643 16 65.
UWAGA
Prawo do nabycia zezwolenia w ramach składek dla członków PZW przysługuje wyłącznie wędkarzom, którzy w danym roku kalendarzowym opłacili wpierw składkę członkowską PZW w swoim macierzystym Kole PZW i mają wklejony znaczek tej składki do legitymacji PZW. Jeśli jesteś członkiem PZW, ale nie opłaciłeś jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, nie możesz skorzystać z zezwoleń dla członków PZW do czasu, aż opłacisz składkę członkowską w swoim Kole. Zakup składki członkowskiej nie jest możliwy przez internet - można tego dokonać wyłącznie w Kole PZW.

Posługiwanie się zezwoleniem dla członków PZW bez posiadania legitymacji PZW z wklejonym znaczkiem składki członkowskiej na dany rok będzie traktowane jako połów bez zezwolenia!

Osoby niezrzeszone w PZW oraz członkowie PZW, którzy nie zapłacili jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, mogą wykupić zezwolenie jedynie w formie opłat dla niezrzeszonych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie, ul. Bulwarowa 43, 31-751 Kraków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie jest możliwy :
  • w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie, ul. Bulwarowa 43, 31-751 Kraków,
  • pod numerem telefonu (012) 643-16-65 wew. 26,
  • pod adresem e-mail: iodo@pzwkrakow.hub.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego, w celu dystrybucji składek członkowskich PZW i zezwoleń na połów ryb oraz ich kontroli, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń, ponadto w odniesieniu do członków PZW w celu obsługi statusu członkowskiego w Polskim Związku Wędkarskim.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z zawartej umowy związanej ze sprzedażą zezwolenia, a także prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, związanymi z dystrybucją składek i zezwoleń, ich kontrolą, dochodzeniem roszczeń oraz obsługą członków PZW.
 5. Dane mogą być przekazywane organom państwowym uprawnionym do ścigania czynów niedozwolonych oraz sądom, a w przypadku członków PZW także pozostałym jednostkom PZW, w tym Zarządowi Głównemu PZW.
 6. Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnione osoby, zobowiązane do ich zachowania w tajemnicy. Odbiorcą danych mogą być podmioty, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania członkostwa w Polskim Związku Wędkarskim oraz przez okres 6 lat po jego ustaniu, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. W przypadku osób niezrzeszonych przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi członkostwo i działalność w PZW oraz udzielenie zezwolenia.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.